Järjestelmä auttaa pitämään kustannukset hallinnassa kaikissa hankkeen elinkaaren vaiheissa.

Järjestelmä auttaa pitämään kustannukset hallinnassa kaikissa hankkeen elinkaaren vaiheissa.

Suunnitteluvaiheessa järjestelmä helpottaa vuosiohjelmointia. Yksittäisestä hankkeesta ylläpidetään mm. seuraavia tietoja: hankkeen tunniste- ja lajittelutiedot, budjetointi, vastuut, osapuolet ja ajoitus.

Valmisteluvaiheessa järjestelmään laaditaan kustannustavoite ja kirjataan hankkeeseen liittyvät sopimukset sekä muut sidotut kustannukset, mikä helpottaa kustannusvalvontaa hankkeen aikana.

Rakentamisvaiheessa järjestelmä mahdollistaa toteutumatietojen seurannan, lisä- ja muutostöiden kirjauksen sekä hankkeen loppuennusteen ylläpidon.

Saumatonta tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä

Järjestelmä mahdollistaa tiedonsiirron eri toimintojen välillä, esimerkiksi ostolaskut siirtyvät suoraan taloushallintajärjestelmästä. Tämä helpottaa kustannusseurantaa ja vähentää työvaiheita.

Exceliin siirrettyjä hanketietoja voidaan tarkastella ja jatkojalostaa käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Hanketiedot voidaan siirtää myös PlanMan Project -aikatauluohjelmaan, jolla hankeohjelma saadaan tuotettua myös selkeässä jana-aikataulumuodossa ja kohteet tarvittaessa karttapohjaan merkittynä.

Kustannusten hallinta

Kustannuksia voi tarkastella ja hallita halutulla tarkkuudella: useamman hankkeen kustannuskoonneista aina yksittäisen hankkeen nimike- ja tositetasoisiin erittelyihin asti.

Järjestelmä näyttää hankejoukon kustannustilanteen reaaliaikaisena. Näkymässä voidaan tarkastella kustannuspaikan hankkeiden nykytilaa ja ennustetta. Värikoodit auttavat hahmottamaan onko esim. toteutuma ylittänyt tavoitteen tai loppuennusteen.

Hankkeelle luodun kustannustavoitteen lisäksi nähdään toteutumatilanne, sidotut kustannukset sekä tilatut lisä- ja muutostyöt nimikkeittäin.

Tilaukset ja Sopimukset -osiossa hallitaan hankkeelle kirjattavat kaikki sopimukset, mikä mahdollistaa erityisesti lisä- ja muutostöiden helpon kirjaamisen ja tarkastelun.

Raportointi

Järjestelmän avulla voi tuottaa raportteja monipuolisin rajauksin, esim. kustannuskoosteita yksittäisestä tai useammasta hankkeesta kerralla. Tämä ominaisuus helpottaa valvontaa ja kokonaiskuvan hahmottamista.

Saat järjestelmästä kätevästi myös lähtötietoja verohallinnon ilmoittamismenettelyä varten.

Järjestelmä tuottaa selkeässä muodossa ohjauksen kannalta keskeiset raportit yksittäisestä hankkeesta tai hankekokonaisuuksista. Raportteja varten pystyy hakemaan tietoaineiston erilaisin rajauksin, esim. toteutumat määritellyllä päivävälillä.